تمامیت یک الگوی مثبت در راهبری


تمامیت یک الگوی مثبت در راهبری که بنیاد پدیده های هنجاری اخلاقیات را می سازد.

روز یکشنبه 23 اسفندماه  اولین کارگاه تمامیت در راهبری  در آموزشگاه اسفرجانی برگزار شد، راهبر اصلی کارگاه شهرزاد اسفرجانی بود که تمامیت فردی در راهبری و مزایای اصلی آن را برای جمعی از علاقمندان و مدیران ارشد روایت کرد.
روایت تمامیت چیزی بیش از کلام یک فرد نیست و یک فرد زمانی در راهبری تمام و کمال است که کلامش تمام وکمال باشد، و در صورتی کلامش تمام و کمال است که به کلامش احترام بگذارد. یک راهبراولا با عمل کردن به موقع در کلام  و ثانیأ با اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از بی نظمی ، بدقولی و برطرف کردن موانع ارتباطی در کلام باید به کلام خود احترام بگذارد.
. اگر واقعا تمامیت داشتن برای یک راهبر جدی باشد، قبل از اینکه هر حرفی به کسی یا چیزی بزند، با دقت درباره ی آن فکر می کند و هیچ وقت در مورد دو یا چند چیز که با هم متناقض هستند، قول نخواهد داد. بیشتر مردم بر اهمیت عمل کردن به قولشان تمرکز نمی کنند ، مسلما این امر، یک جایی به عدم تمامیت منجر می شود. اگر در زندگی به چیز مهمی متعهد هستید و در انجام آن همیشه نمی توانید به قول تان عمل کنید این اشکالی ندارد، اما اگر انسان با تمامیتی باشید، همیشه به کلام تان احترام خواهید گذاشت.
 

Top