7 قدم راهبری وهفت اصل طراحی یک بسته بندی موفق


درتاریخ 11 / آبان ماه 1394روز دوشنبه ساعت 8 صبح تا 13 بعدازظهر درآمفی تاتر دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی سرکارخانم شهرزاد اسفرجانی  ( برنامه ریز وهدایت گر برند ، راهبری وآموزش ارتباطات خلاق بازاریابی ) کارگاه یک روزه آموزشی تحت عنوان :


" 7 قدم راهبری وهفت اصل طراحی یک بسته بندی موفق "

رابرگزار نمودند .
تعداد شرکت کنندگان دراین کارگاه (66) شصت وشش نفر بود که گروههای هدف : کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری رشته های علوم تغذیه وعلوم وصنایع غذایی را دربرمی گرفت .
روش تدریس دراین کارگاه بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ بود ، زبان کارگاه فارسی بود .
دراین کارگاه که شامل 7 قدم راهبردی یک بسته بندی موفق شامل :
قدم اول : ازآخر شروع کنید !
قدم دوم : پیشقدم شوید !
قدم سوم : خریدارکالایت رابشناس .
قدم چهارم : اولویت مشخص کنید ! داستان برند رابگویید .
قدم پنجم : همکاری علم وهنر !
قدم ششم : سینرژی ایجاد کن !
قدم هفتم : به آزمون بگذاریم !
تاکید بیشتر برطراحی هوشمندانه وهماهنگ باکالا بود .
درابتدا پرسشنامه ای شامل 35 سوال به حاضرین تحویل وپس از تکمیل آن جمع آوری ومجددا" همان پرسشنامه  درانتهای دوره ارائه گردید تامقایسه ای باشد بر آموزش بسته هنری .
این کارگاه درراستای پایان نامه دورهء کارشناسی ارشد خانم فرشته حسین لورشته علوم تربیتی – گرایش برنامه ریزی آموزشی با عنوان :

"اثر بخشی بسته آموزشی هنردر بهبود کیفیت طراحی هنری دانشجویان دردرس بسته بندی رشته علوم وصنایع غذایی "

بود .
درانتهای کارگاه کواهی نامه معتبر شرکت درکارگاه به شرکت کنندگان اهداء شد .
 

Top