کارگاه آموزشی | هنر خدمت به مشتری

هنر خدمت به مشتری

به سازمان هاي که نیازمند برنامه هاي ارتباطی هستندحرفه اي خدمت کنیم
یکی از روشهاي مهم در برقراري ارتباط موثر و درك بهتر از مخاطب در یک آژانس تبلیغات ارائه خدمت موثر به مشتري است، خدمتی که به او امنیت دهد و در مقابل از وي وفاداري دریافت کند. در کارگاه هنر خدمت به مشتري با 3 مرحله اصلی ارائه خدمت در آژانس آشنا می شویم، قسمت اول آغاز پروژه و ورود مشتري به آژانس و شناسایی نیازهاي اوست، اما کل کار فقط در گرفتن یک سفارش خلاصه نمی شود، قسمت مهم و حرفه اي در هنر خدمت به مشتري، برقرار ارتباط موثر و از همه مهمتر حفظ تداوم ارتباط با تحمل همه سختی هاي است که در اجرا وجود دارد.
هنر یک مدیر پروژه در آن است که از شیوهاي برقراري ارتباط موثر استفاده کند و مشتري را در سازمان نگه دارد. مشتري امروز خریدار خدمات با کیفیت و استاندارد است و زمانی وفادار می ماند که نتیجه و خروجی هاي مناسب دریافت کند. درکارگاه پیشرو با اصول مدیریت موثر ،فاکتورهاي مهم در انتخاب یک آژانس تبلیغاتی و دیگر مباحث این حوزه آشنا خواهیم شد.

"مهارت ها توانایی هاي مکملِ آموخته هاي ما هستند و با شناخت درست تکنیک و مهارت است که می توانیم آنچه را که می دانیم را کارآمد به دیگران عرضه کنیم." 

برای شرکت در کارگاه، لطفا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

 

Top