مشاورهشهرزاد اسفرجانی، طراح و استراتژیست خلاق برنامه های ارتباطات یکپارچه و هدفمند بازاریابی است، آنچه او در طی سالیان زیاد، برای سازمان ها انجام داده منجر به ایجاد نتایج موثر، پایدار و قابل اندازه گیری و قابل پی گیری در بیشترموارد گردیده است. بنیان تمام برنامه های پیشنهادی او را شناخت عمیق از بینش و سبک زندگی خریداران ایرانی، تشکیل میدهد. شیوه کار و نگاه استراتژیک او به دنیای ارتباط و تبلیغات در این حرفه، الگوی بسیاری از دست اندرکاران بوده است. او به شما کمک می کند تا قصه ی برند خود را از طریق تعریف استراتژی که به طور خاص برای تیم شما و کسب و کار شما طراحی شده است، روایت کنید، این استراتژی با تحلیلی عمیق از اطلاعات فعلی آغاز می شود و کمک می کند شما راه درست را شناسایی کرده و در نهایت، به نقشهء مسیر با اهداف قابل اندازه گیری دست یابید. ِ روزگار ما میخواهد داستان جدیدی از برند شما بنویسد. او در این مسیر همراه با شما پیش میرود تا شهرزاد سرانجام در کنارتان قصۀ بینظیری از مجموعۀ شما بیافریند. این قصه، «اثر اصیل و مشترک» شما و شهرزاد خواهد بود. در این قصه تمامی راهها و وظیفهها به دقت تعیین شده است تا هریک از ما به عنوان جزیی از یک گروه بزرگ به درستی گام برداریم و به این داستان شگفتانگیز تداوم ببخشیم. پس با ما همراه شوید تا قصه ای از نو بنویسیم....